image banner
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc năm 2023

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND/CCCD

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hình thức cấp

Ngày cấp

1

LÊ VĂN TOÀN

25/04/1980

040080007686

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

30/03/2023

2

ĐẶNG QUANG TRUNG

08/03/1980

040080002014

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

30/03/2023

3

NGUYỄN VĂN THÀNH

12/07/1984

040084003751

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

30/03/2023

4

ĐOÀN XUÂN HIỆU

02/08/1985

042085050921

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

18/04/2023

5

NGUYỄN SỸ CÔNG

12/10/1992

187199827

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

12/05/2023

6

NGUYỄN THUẬN THÀNH

14/05/1990

040190015427

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

7

PHẠM TRỌNG HUYNH

06/05/1996

040096011442

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

8

NGUYỄN HỒNG THÁI

20/10/1986

040086018355

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

9

HỒ VĂN PHÚC

02/05/1986

040086004622

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

10

LÊ ANH TUẤN

26/12/1985

038085028850

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

05/06/2023

11

NGUYỄN SỸ THẠCH

13/11/1990

040090012440

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

05/06/2023

12

DƯƠNG KHÁNH CHƯƠNG

17/09/1982

040082006781

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

27/06/2023

13

HỒ TUYÊN

27/07/1985

042085001241

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

27/06/2023

14

PHAN SỸ KHÁNH

01/11/1985

040085034565

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

14/07/2023

15

NGÔ QUÝ HOÀN

22/11/1989

040089033117

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

27/07/2023

16

NGUYỄN SỸ HẢI NAM

27/08/1985

040085041831

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

27/07/2023

17

NGUYỄN VĂN TIẾN

07/10/1989

040089041865

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

11/09/2023

18

PHẠM VĨNH THẮNG

21/04/1983

040083024842

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

11/09/2023

19

LÊ NGỌC DŨNG

22/10/1986

040086013955

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

05/10/2023

20

NGUYỄN QUANG VINH

06/10/1983

040083034734

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

25/10/2023

21

LƯU VĂN THI

06/02/1984

036084020351

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

25/10/2023

22

NGUYỄN THẾ ANH

09/03/1977

040092041850

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

25/10/2023

23

NGUYỄN BÁ KIÊN

29/11/1990

040090016913

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

03/11/2023

24

TRẦN TUẤN DŨNG

08/12/1985

040085032016

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

03/11/2023

25

PHẠM THỊ TUYẾT VINH

29/9/1985

040185037948

Thiết kế kiến trúc công trình

Gia hạn

03/11/2023

26

LÊ NGỌC AN

19/06/1987

040087003390

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

27/11/2023

27

TRẦN THANH BÌNH

09/03/1993

040093014531

- Thiết kế kiến trúc công trình;

- Thiết kế nội thất;

- Thảm tra thiết kế (kiến trúc công trình, nội thất)

Cấp mới

27/11/2023

28

NGUYỄN ĐÌNH TUẾ

28/01/1986

040086028322

Thiết kế kiến trúc công trình

Cấp mới

27/11/2023

29

NGUYỄN HUY HOÀNG

12/01/1992

040092016067

- Thiết kế kiến trúc công trình;

- Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị;

- Thẩm tra thiết kế (kiến trúc công trình; kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị)

Cấp mới

27/11/2023

 

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập