image banner
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2023

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CCCD

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hạng

Ngày cấp

1

NGUYỄN THANH BÌNH

05/01/1981

042081008618

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

III

10/02/2023

2

BÙI PHI HÙNG

10/07/1981

040081038329

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

10/02/2023

3

PHẠM VĂN HÙNG

26/12/1968

040068036350

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, Cầu đường bộ

II

10/02/2023

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

III

4

TRẦN TUẤN ANH

14/01/1977

040077003302

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

III

10/02/2023

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

II

5

TRẦN TUẤN ĐẠT

24/08/1991

040091002667

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

10/02/2023

6

LƯU VĂN HẢI

14/01/1989

038089038983

Thiết kế xây dựng công trình Thủy lợi

II

10/02/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

III

7

TRẦN NAM ANH

23/05/1968

040068001694

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

II

10/02/2023

8

ĐINH THỊ TÚ OANH

08/08/1981

040181010122

Định giá xây dựng

III

10/02/2023

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

III

9

LÊ VĂN QUÁN

12/04/1990

040090014613

Giám sát thi công xây công công trình Dân dụng

II

10/02/2023

10

VŨ XUÂN LƯỢNG

02/9/1988

040088003409

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường bộ, Cầu đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật; Thủy lợi

III

10/02/2023

11

NGUYỄN ĐỨC THANH

10/10/1974

040074025826

Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

10/02/2023

12

HÀ HUY THUẬT

26/01/1987

040087019291

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

III

10/02/2023

13

HỒ QUANG THÂM

30/5/1980

040080016116

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, Cầu đường bộ

III

10/02/2023

14

LÊ THỊ GIANG

01/2/1992

040192026501

Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn

III

07/03/2023

15

NGUYỄN THỊ HÒA

07/8/1989

040189042394

Định giá xây dựng

III

07/03/2023

16

PHAN HỮU THỨC

01/4/1987

042087020707

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

II

07/03/2023

17

TẠ QUANG TUỆ

22/9/1973

040073006676

Khảo sát địa chất công trình

II

07/03/2023

18

CHU QUANG THÀNH

09/10/1975

040075002136

Định giá xây dựng

III

07/03/2023

19

HÀ THỊ YẾN

28/06/1993

040193040502

Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi

III

07/03/2023

20

NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

11/12/1989

040089026709

Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; hạ tầng kỹ thuật

II

07/03/2023

21

NGUYỄN HUY THÀNH

19/11/1983

040083030840

Thiết kế xây dựng công trình đường bộ

III

07/03/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ

III

22

LÊ VĂN TIỆP

08/3/1984

040084016481

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

II

07/03/2023

23

VÕ ĐẠI DƯƠNG

10/02/1986

040086019945

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng

III

07/03/2023

24

NGUYỄN ĐỨC THÀNH

16/01/1995

040095031956

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng

III

07/03/2023

25

HOÀNG VĂN LƯƠNG

15/01/1990

040090003480

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

III

07/03/2023

26

LÊ HỒNG NHẬT

19/11/1965

040065001332

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

III

07/03/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, Cầu đường bộ

II

27

HOÀNG VĂN VƯỢNG

13/02/1989

040089022214

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng

II

07/03/2023

28

NGUYỄN XUÂN THÀNH

25/9/1992

040092010782

Thiết kế xây dựng công trình Đê điều

III

07/03/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình NN & PTNT

III

29

NGUYỄN HỮU NGUYÊN

29/11/1985

040085008251

Giám sát thi công xây dựng công trình: Đường bộ, cầu đường bộ

III

07/03/2023

30

HOÀNG ĐÌNH TRÍ

04/11/1996

040096007387

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng

III

07/03/2023

31

NGUYỄN SỸ VIỆT

26/10/1978

040078016015

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, Cầu đường bộ

III

07/03/2023

32

VÕ THÀNH NAM

08/01/1987

040087005043

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

07/03/2023

33

VÕ VĂN HIỆP

12/10/1992

187207579

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

07/03/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

34

HOÀNG QUỐC HUY

11/11/1977

040077012634

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

III

07/03/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, Cầu đường bộ

II

35

NGUYỄN CẢNH BIÊN

03/12/1984

040084023870

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

III

07/03/2023

36

PHẠM MẠNH CƯỜNG

25/04/1988

040088039658

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, cầu đường bộ

III

07/03/2023

37

NGUYỄN ĐỨC THANH

10/10/1974

040074025826

Giám sát thi công xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

28/03/2023

38

LÊ VĂN HOÀNG

05/10/1989

040089017587

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

28/03/2023

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bộ; Thủy lợi

III

39

TRẦN ĐỨC THÀNH

24/9/1976

042076015585

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ.

III

28/03/2023

40

NGUYỄN VĂN ÁNH

20/4/1982

040082032981

Giám sát xây dựng công trình Thủy lợi

II

28/03/2023

Giám sát xây dựng công trình Đê điều

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông; Nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

41

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

31/5/1983

040083008439

Thiết kế xây dựng công trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

28/03/2023

Giám sát công tác xây dựng và hoàn hiện công trình Thủy lợi

II

42

PHẠM THỊ THANH MINH

02/8/1987

040187032913

Định giá xây dựng

III

28/03/2023

43

NGUYỄN TRUNG KIÊN

26/8/1978

042078009815

Quản lý dự án

III

28/03/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

44

BÙI HÙNG LIÊN

12/6/1977

040077017580

Quản lý dự án công trình Đường bộ, cầu đường bộ

II

28/03/2023

45

ĐOÀN VIẾT TRUNG

01/12/1954

040054006914

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật

II

28/03/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

46

HOÀNG VĂN PHÙNG

10/03/1975

040075019561

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, Cầu đường bộ

II

28/03/2023

47

TRẦN TIẾN ĐẠT PHƯƠNG

03/11/1991

040091002568

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật.

III

28/03/2023

48

NGUYỄN VĂN THẮNG

22/10/1984

040084035305

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu đường bộ

III

28/03/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ hạng

II

49

HỒ QUỐC CƯỜNG

12/12/1985

040085033484

Định giá xây dựng

III

28/03/2023

50

NGUYỄN HỮU CÔNG

07/9/1987

042087003767

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

28/03/2023

51

NGUYỄN CHÍ THÔNG

10/10/1966

040066002249

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

28/03/2023

52

NGUYỄN CÔNG QUY

04/3/1977

040077024440

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông

II

28/03/2023

53

LÂM VĂN ĐẠT

21/4/1993

040093014191

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

28/03/2023

54

NGUYỄN BÍNH

27/7/1957

042057010216

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

II

28/03/2023

55

TRẦN VĂN QUẾ

05/7/1960

042060012685

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

28/03/2023

56

TRẦN NGỌC CHIẾN

27/7/1975

040075009017

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

28/03/2023

57

DƯƠNG KHÁNH CHƯƠNG

17/9/1982

040082006781

Lập thiết kế quy hoạch xây dựng

II

28/03/2023

58

ĐẶNG TRỌNG THÁI

01/8/1982

040082020868

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

28/03/2023

59

TRƯƠNG QUỐC DƯƠNG

27/12/1972

044072013218

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

28/03/2023

60

MAI VĂN BẢO

02/12/1997

040097014917

Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng; Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước).

III

28/03/2023

61

HUỲNH LÊ ANH

29/01/1980

040080029992

Quản lý dự án công trình Cầu, đường bộ

III

28/03/2023

Định giá xây dựng

III

62

NGUYỄN CÔNG NAM

24/6/1988

038088046114

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cầu, đường bộ

II

28/03/2023

63

TRẦN ĐĂNG QUÂN

08/9/1985

186228093

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

II

28/03/2023

64

HỒ VŨ ANH

25/9/1989

040089003993

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

III

19/04/2023

Quản lý dự án

III

65

ĐINH TIẾN DŨNG

13/6/1990

040090004232

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

III

19/04/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình đường bộ

III

66

CHẾ MINH NGỌC

05/06/1976

040076026491

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, cầu đường bộ

III

19/04/2023

67

NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

20/4/1985

040085028877

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng

III

19/04/2023

68

PHẠM VIỆT HÙNG

21/04/1973

040073011052

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng

II

19/04/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi, Đường bộ

III

69

MAI QUANG TRUNG

28/9/1987

040087005601

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, cầu đường bộ

II

19/04/2023

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

III

70

NGUYỄN HÙNG TÂN

14/7/1970

040070020493

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng

III

19/04/2023

71

TRẦN THANH CHÍ

27/4/1982

040082032144

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, cầu đường bộ

III

19/04/2023

72

HỒ ANH TUẤN

14/01/1981

040081029588

Định giá xây dựng

III

19/04/2023

73

HỒ VĂN DŨNG

20/12/1976

040076027437

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

19/04/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Thoát nước

II

74

TRẦN TIẾN ĐẠT PHƯƠNG

03/11/1991

040091002568

Quản lý dự án

III

19/04/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Thuỷ lợi

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Đê điều

III

75

PHẠM PHI LONG

13/12/1979

040079017794

Quản lý dự án

II

19/04/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

76

VŨ VĂN THẮNG

16/7/1985

040085004416

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, Cầu đường bộ

II

19/04/2023

77

VI VĂN KIM

02/07/1987

040087041021

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ

III

19/04/2023

 

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

III

78

PHẠM NGỌC NAM

03/10/1988

040088003294

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

III

19/04/2023

79

NGUYỄN QUỐC LẬP

05/10/1981

040081002453

Quản lý dự án

II

19/04/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Đê điều

III

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi

III

80

LÊ THÀNH

02/11/1979

040079004204

Khảo sát địa chất công trình

II

19/04/2023

81

NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

10/8/1980

040080003674

Thiết kế xây dựng công trình Đê điều

II

19/04/2023

82

NGUYỄN NHƯ HUY

10/2/1974

040074003209

Định giá xây dựng

III

19/04/2023

83

NGUYỄN HỮU NAM

07/07/1967

040067023610

Giám sát xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

III

19/04/2023

84

LÊ XUÂN MAI

06/12/1956

040056005374

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng

III

19/04/2023

85

HUỲNH LÊ ANH

29/01/1980

040080029992

Quản lý dự án công trình Cầu, Đường bộ

II

12/05/2023

86

ĐÀO THỊ THÚY NGỌC

20/8/1967

040167020365

Định giá xây dựng

II

12/05/2023

87

PHẠM VIỆT TRINH

02/3/1995

040195031591

Định giá xây dựng

III

12/05/2023

88

VƯƠNG PHÚC HIỀN

15/03/1981

040081003978

Giám sát thi công xây dựng công trình Thủy lợi; Thủy điện

II

12/05/2023

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

II

89

VÕ ANH ĐỨC

12/8/1985

042085001362

Thiết kế xây dựng công trình đường bộ

II

12/05/2023

90

NGUYỄN ĐÌNH BỘ

05/2/1987

040087027319

Định giá xây dựng

III

12/05/2023

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

91

NGUYỄN SỸ HIẾU

04/7/1995

052095005380

Thiết kế xây dựng công trình đường bộ

II

12/05/2023

92

TRẦN ĐẠI NGHĨA

22/2/1985

042085011177

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

12/05/2023

Quản lý dự án

II

93

PHAN XUÂN THỦY

18/4/1982

040082011497

Thiết kế xây dựng công trình đường bộ

II

12/05/2023

Giám sát xây dựng công trình đường bộ

II

94

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

21/01/1996

040196008070

Định giá xây dựng

III

12/05/2023

95

TRỊNH THỊ VÂN

01/6/1986

040186010664

Định giá xây dựng

II

12/05/2023

96

LÊ VĂN HOÀNG

05/10/1989

040089017587

Giám sát thi công xây dựng công trình Thuỷ lợi

III

12/05/2023

97

NGUYỄN CẢNH TUẤN

17/10/1986

040086005008

Thiết kế quy hoạch xây dựng

II

12/05/2023

98

HOÀNG VĂN THẮNG

06/9/1992

040092010760

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật

III

12/05/2023

99

ĐINH VĂN TRUNG

12/6/1982

040082003183

Giám sát thi công xây dựng công trình Đường bộ, hầm đường bộ

III

12/05/2023

100

LƯU VĂN TOÀN

17/11/1979

182304555

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

II

12/05/2023

101

NGUYỄN XUÂN THẮM

05/10/1985

040085017601

Giám sát xây dựng công trình Đường bộ

III

12/05/2023