Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền (23/05/2016 07:11 AM)

UBND TỈNH NGHỆ AN

 SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1042  /SXD-VP

                     Nghệ An, ngày 20  tháng 5  năm 2016

V/v cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền

 

 

Kính gửi:

Các Sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

                Thực hiện Công văn số 87/QLN-BĐS ngày 25/4/2016 của Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản về việc cập nhật danh sách cảnh báo công khai của FATF và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

                Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu các Sàn giao dịch bất động sản thực hiện các nội dung sau:

                1. Cập nhật thông tin về danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) công bố nhằm chống rửa tiền được xem xét định kỳ hàng năm 03 lần (tháng 02, tháng 6, tháng 10) theo các phương thức sau:

                Cách 1:

                - Truy cập trang web của FATF theo đường dẫn http://www.fatf-gafi.org/;

                - Vào mục High risk anh non-cooperative jurisdiction;

                - Lựa chọn danh sách theo thời gian cần tìm.

                Cách 2:

                - Truy cập vào trang wep của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

                - Vào mục phòng, chống rửa tiền;

                - Click vào đường link tới trang wep của FATF và thực hiện các bước của Cách 1.

                2. Tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý Nhà và TTBĐS – Sở Xây dựng để được hướng dẫn (số điện thoại: 0383.590.687; Email: phongnhasxdna@gmail.com).

Đề nghị các Sàn giao dịch bất động sản nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục QLN&TTBĐS (để b/c);

- Giám đốc Sở XD (B/c);

- Các Phó Giám đốc Sở XD;

- Phòng ql Nhà & TT BĐS;

- Trang TTĐT SXD NA

- Lưu: VT; .

 

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Lợi

 

 

 

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu