Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Thông tư số 14/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng Tải về
13/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư số 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình Tải về
12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư số 12/2021/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng Tải về
11/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư số 11/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tải về
10/2021/TT-BXD 25/08/2021 Thông tư số 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Tải về
09/2021/TT-BXD 16/08/2021 Thông tư số 09/2021/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 4 Tải về
08/2021/TT-BXD 02/08/2021 Thông tư số 08/2021/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc Tải về
67/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Tải về
07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư số 07/2021/TT-BXD Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Tải về
06/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư số 06/2021/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Tải về
05/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành Tải về
1024/QĐ.SXD-VP 07/04/2021 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cơ quan Sở Xây dựng năm 2021 Tải về
1023/QĐ.SXD-VP 07/04/2021 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ngành Xây dựng Nghệ An năm 2021 Tải về
32/2020/QĐ-UBND 11/12/2020 Quyết định ban hành Quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An Tải về
20/2020/QĐ-UBND 13/08/2020 Quyết định quy định về cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
31/2020/QĐ-UBND 26/11/2020 Quyết định quy định cụ thể một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên Tải về
27/2020/QĐ-UBND 29/09/2020 Quyết định về việc quy định giá dịch vụ thoát nước tại Khu B và Khu C thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm tỉnh Nghệ An Tải về
26/2020/QĐ-UBND 24/09/2020 Quyết định bãi bỏ một só văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An ban hành Tải về
1673/QĐ-SXD.VP 23/06/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Xây dựng Nghệ An Tải về
384/KH.SXD 14/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức sở Xây dựng Nghệ An tích cực tham gia cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp năm 2020 Tải về
<<   <  1  2  >  >>