image banner
Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2022
<

Số TT

Họ và tên

Ngày sinh

CMND

Lĩnh vực cấp chứng chỉ
hành nghề HĐXD

Hạng

Ngày cấp

1

VÕ VĂN HIẾU

14/9/1994

040094028242

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT

III

07/01/2022

2

NGUYỄN ĐÌNH QUÂN

04/12/1994

187230955

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

07/01/2022

3

LÊ THANH SƠN

23/12/1986

187966742

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

II

07/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

4

ÔNG VIỆT ĐỨC

21/10/1982

182272994

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và Công nghiệp

III

07/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

Định giá xây dựng

III

5

TRẦN THỊ MINH HẰNG

02/9/1979

040179024743

Giám sát công tác xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

07/01/2022

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật

III

6

PHAN DUY THÁI

20/10/1976

040076024995

Giám sát công tác xây dựng công trình:Cầu, đường bộ

III

07/01/2022

7

VÕ THƯƠNG THƯƠNG

07/12/1983

186037566

Thiết kế xây dựng công trình cầu, đường bộ

II

07/01/2022

8

PHAN XUÂN VIỆT

17/5/1983

183427558

Khảo sát địa chất công trình

III

07/01/2022

9

LÊ ĐÌNH DŨNG

04/8/1990

186821011

Thiết kế xây dựng công trình cầu, đường bộ

III

07/01/2022

10

HỒ HỮU NGUYÊN

12/02/1986

040086035742

Thiết kế xây dựng công trình cầu, đường bộ

III

07/01/2022

11

NGUYỄN LÊ SƠN

08/11/1991

187048798

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

07/01/2022

12

NGUYỄN THỊ LAN ANH

01/02/1987

040187009810

Khảo sát địa hình

II

07/01/2022

13

NHỮ QUỐC HUY

22/5/1980

101290158

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp

II

07/01/2022

14

NGUYỄN XUÂN SƠN

17/10/1972

181949800

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

07/01/2022

15

PHAN MINH TOÀN

10/4/1978

182272689

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

07/01/2022

16

NGUYỄN TRUNG TIẾN

08/10/1989

186348192

Khảo sát địa chất công trình

II

07/01/2022

17

TRẦN THỊ TÂM

26/9/1949

180031037

Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

II

07/01/2022

18

ĐÀO ĐỨC HÙNG

25/8/1983

182430950

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

07/01/2022

19

NGUYỄN CÔNG NAM

30/9/1983

186401159

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

07/01/2022

20

NGUYỄN VĂN THIỆN

25/01/1991

040091091432

Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ

II

07/01/2022

Định giá xây dựng

III

21

NGUYỄN ĐÌNH TÚ

14/10/1994

040094040204

Thiết kế xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

III

07/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT

III

22

NGUYỄN VĂN HOÀNG

21/07/1991

187061875

Thiết kế xây dựng công trình Cầu đường bộ

II

07/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ

II

Định giá xây dựng

II

23

LÊ VĂN THÀNH

29/01/1994

187433618

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

07/01/2022

24

TRẦN ĐÌNH THÁI

07/7/1983

186167611

Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

07/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

25

PHAN VĂN LONG

25/8/1988

186752397

Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

07/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

26

ĐỒNG THÀNH LONG

09/11/1986

040086034039

Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

07/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

27

HOÀNG ĐĂNG ĐẠI

22/12/1993

187327356

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

07/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

28

NGUYỄN VĂN CHUNG

10/9/1981

182350528

Thiết kế cơ - điện công trình

III

07/01/2022

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Đường dây và TBA

III

29

NGUYỄN VĂN TIẾN

07/10/1988

040088005043

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

07/01/2022

30

TRẦN TUẤN ANH

19/10/1981

182472712

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

07/01/2022

31

PHẠM TÀI

01/3/1993

187070702

Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ

III

07/01/2022

32

CAO XUÂN LONG

08/5/1981

040081025299

Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và PTNT

III

07/01/2022

33

QUÁCH HỮU PHI

10/02/1990

040090034647

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Dân dụng và công nghiệp

II

07/01/2022

34

NGUYỄN TÂM TIỆP

06/7/1992

187089664

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

07/01/2022

35

LÊ TỪ VIỆT

20/5/1990

042090015970

Giám sát thi công xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT

III

07/01/2022

36

NGUYỄN ĐÌNH HUY

09/3/1990

187065342

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

07/01/2022

37

NGUYỄN ANH QUANG

19/11/1985

183308096

Thiết kế cơ - điện công trình

III

07/01/2022

38

LÊ VĂN TẤN

16/01/1992

187176963

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

07/01/2022

39

HOÀNG NGỌC TOÀN

11/7/1989

186817098

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

07/01/2022

40

LÊ HỒNG QUÂN

23/10/1994

187231034

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

07/01/2022

41

ĐẶNG VĂN TĂNG

10/10/1977

040077006169

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

07/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật, Đường bộ

III

42

LÊ QUYẾT

20/7/1985

186045980

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

07/01/2022

43

TẠ HỮU HƯNG

25/11/1983

040083007355

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

07/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật, đường bộ

III

44

VƯƠNG ĐÌNH NINH

13/6/1985

040085020664

Quản lý dự án ĐTXD công trình cầu, đường bộ

II

07/01/2022

45

TRẦN LAM KHÁNH

05/07/1988

040088014518

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện, đường dây và trạm biến áp

III

25/01/2022

46

PHẠM ANH TUẤN

09/02/1993

040093021122

Định giá xây dựng

III

25/01/2022

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

47

NGUYỄN TRUNG THÀNH

07/9/1993

040093040182

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

25/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

48

NGUYỄN VĂN HOÀNG

21/07/1991

187061875

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

II

25/01/2022

49

CHẾ ĐÌNH ĐẠT

09/3/1986

186199860

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

25/01/2022

50

CAO VĂN DŨNG

03/9/1982

186059195

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

25/01/2022

51

LƯƠNG VĂN MẠNH

09/6/1989

040089022649

Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ

III

25/01/2022

52

VƯƠNG QUỐC THẾ

29/08/1987

186487378

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

25/01/2022

53

NGUYỄN ĐĂNG TÁ

01/10/1984

187819968

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

54

HOÀNG HỒNG KHANH

20/4/1976

040076014952

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

55

VÕ HUY CƯỜNG

11/12/1988

186466425

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ; Hạ tầng kỹ thuật

III

25/01/2022

56

NGUYỄN XUÂN HÙNG

25/08/1992

187167687

Giám sát công tác xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

25/01/2022

57

CAO TRUNG HIẾU

23/10/1987

186495649

Giám sát công tác xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

25/01/2022

58

NGUYỄN ĐÌNH CÔNG

01/11/1981

040081029254

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

25/01/2022

59

NGUYỄN THÀNH TRUNG

01/02/1986

040086005560

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

60

TRỊNH HỒNG TUẤN

28/10/2010

186641371

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

61

LÊ SỸ TUẤN ANH

02/12/1994

187403430

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện, Đường dây và TBA

III

25/01/2022

62

LÊ VĂN LIÊM

01/03/1959

187403555

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện, Đường dây và TBA

III

25/01/2022

63

NGUYỄN VĂN THỦY

20/04/1987

186641353

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

25/01/2022

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

III

64

CAO VĂN ĐỨC

04/05/1996

187414549

Thiết kế xây dựng công trình: Đường bộ

III

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

65

LÊ CÔNG CƯỜNG

01/02/1987

186494218

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ NN& PTNT

III

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình phục vụ NN& PTNT

III

66

NGUYỄN BÁ ANH

21/5/1995

187417377

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật

III

25/01/2022

67

NGUYỄN QUANG ĐÈO

19/5/1985

186414453

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

III

25/01/2022

68

HOÀNG VĂN LAM

18/12/1991

040091003557

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

25/01/2022

69

NGUYỄN VĂN TÚ

17/11/1992

187222941

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

25/01/2022

70

NGUYỄN VĂN VIỆT

06/12/1977

182062082

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

II

25/01/2022

71

NGUYỄN CAO THẮNG

26/02/1984

186175333

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/01/2022

72

TRẦN HUY THẮNG

05/05/1986

186389888

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

73

ĐINH LÂM TÙNG

22/9/1987

186423916

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

III

74

PHAN XUÂN BẢO

12/02/1981

042081010500

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

75

BÙI HÀ BẮC

25/8/1984

044084003410

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế xây dựng công trình Đường bộ

III

76

PHAN VĂN DIỆU

01/5/1977

182130253

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/01/2022

77

NGUYỄN CÀNH HUỀ

01/02/1987

186573085

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Điện, Đường dây và TBA, điện chiếu sáng

II

25/01/2022

Thiết kế cơ điện công trịnh

III

78

NGUYỄN TRỌNG LĨNH

03/5/1986

040086005880

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp

III

25/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

79

NGUYỄN SỸ THAO

23/9/1985

186381060

Thiết kế xây dựng công trình Cấp, thoát nước

III

25/01/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

80

NGUYỄN TIẾN QUYỀN

30/9/1973

042073011336

Định giá xây dựng

III

25/01/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

81

TẠ HỮU HƯNG

25/11/1983

040083007355

Giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT

III

25/01/2022

82

VĂN ĐÌNH TIẾN

18/2/1985

186123020

Thiết kế kết cáu xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

III

09/03/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

III

83

NGÔ TRỌNG THẮNG

20/5/1971

184008454

Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ

II

09/03/2022

84

BÙI VIỆT CƯỜNG

10/10/1989

040089035785

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình Điện, Đường dây và TBA

III

09/03/2022

85

NGUYỄN NGHĨA GIÁP

10/01/1985

040085030317

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

86

PHAN VĂN DŨNG

26/6/1990

186720432

Thiết kế xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

09/03/2022

Giám sát công tác xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

87

HOÀNG VIỆT HÙNG

06/6/1988

040088019177

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

88

PHAN THANH TRƯỜNG

17/11/1982

182559110

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

89

PHẠM HỒNG SƠN

15/05/1988

186597119

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

09/03/2022

90

NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG

23/01/1994

042094001022

Định giá xây dựng

III

09/03/2022

91

CHU QUỐC THẮNG

24/4/1983

186057567

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

09/03/2022

92

NGUYỄN XUÂN HẢO

23/10/1974

182037541

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp

II

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

93

ĐẶNG QUANG HÀO

31/05/1981

182413325

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy; Thủy lợi

II

09/03/2022

94

PHẠM TUẤN ANH

13/6/1973

040073014158

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy; Thủy lợi

III

09/03/2022

95

NGUYỄN QUỐC LẬP

05/10/1981

182487930

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy

II

09/03/2022

96

NGUYỄN VĂN ÁNH

20/4/1982

040082032981

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy

II

09/03/2022

97

PHẠM VIỆT HÙNG

21/4/1973

181924197

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy

II

09/03/2022

98

HỒ VŨ ANH

25/9/1989

0400898003993

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy

II

09/03/2022

99

PHẠM NGỌC NAM

03/10/1988

040088003294

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy

III

09/03/2022

100

NGUYỄN THÀNH VINH

27/05/1979

040079002564

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy

II

09/03/2022

101

TRẦN TIẾN ĐẠT PHƯƠNG

03/11/1991

040091002568

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy

II

09/03/2022

102

NGUYỄN NHƯ ANH

22/4/1978

040078022041

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cảng, đường thủy

II

09/03/2022

103

LÊ VĂN MẠNH

10/9/1996

187578822

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

III

09/03/2022

104

PHAN THANH HƯNG

07/01/1984

040084029391

Thiết kế quy hoạch xây dựng

III

09/03/2022

105

NGUYỄN NGỌC TÚ

09/9/1990

042090021755

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật

III

09/03/2022

106

BÙI HOÀNG KHÔI

06/6/1989

186621672

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

09/03/2022

107

NGUYỄN BÁ BÌNH

12/9/1984

186118146

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

108

LÊ SỸ TUẤN ANH

02/12/1994

187403430

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị vào công trình

III

09/03/2022

109

LÊ VĂN LIÊM

01/3/1959

187403555

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị vào công trình

III

09/03/2022

110

PHẠM HỒNG TRƯỜNG

16/10/1982

186036553

Khảo sát địa hình

III

09/03/2022

111

LÊ MẠNH PHÚC

13/7/1992

187027171

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật

III

09/03/2022

112

NGUYỄN HỮU NHẬT

18/02/1990

183816514

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật

III

09/03/2022

113

TRẦN ĐÌNH SƠN

20/8/1988

183679531

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật

III

09/03/2022

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Cầu, đường bộ, Hạ tầng kỹ thuật

III

114

NGUYỄN TRUNG HIẾU

19/5/1967

181840211

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

09/03/2022

115

HOÀNG VĂN ĐÔ

01/01/1983

186274079

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

116

NGUYỄN MẠNH TUẤN

18/9/1988

186603976

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

III

09/03/2022

117

NGUYỄN VĂN TÚ

03/02/1981

040081002315

Thiết kế cơ điện công trình

III

09/03/2022

118

CAO XUÂN HOÀNG

31/8/1979

042079001425

Thiết kế cơ điện công trình

III

09/03/2022

119

TRỊNH PHƯƠNG TÚ

08/10/1993

040093001606

Thiết kế cơ điện công trình

III

09/03/2022

120

TRẦN ĐĂNG KHOA

10/9/1991

040091037528

Thiết kế cơ điện công trình

III

09/03/2022

121

ĐẶNG VIỆT TRANG

30/9/1983

182394891

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

122

TẠ VĂN HOÀI

12/11/1978

0400778002241

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

II

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

II

123

LÊ THỊ HỒNG MAI

31/3/1979

182201114

Quản lý dự án ĐTXD công trình Đường dây và TBA

II

09/03/2022

Định giá xây dựng

II

124

NGUYỄN HỮU HÙNG

10/12/1976

182179593

Quản lý dự án ĐTXD công trình Đường dây và TBA

II

09/03/2022

125

NGUYỄN HÙNG VƯƠNG

30/3/1980

182413157

Quản lý dự án ĐTXD công trình Đường dây và TBA

II

09/03/2022

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình Đường dây và TBA

II

126

NGUYỄN HỒNG SƠN

23/10/1982

040082037537

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

127

NGUYỄN THANH TUẤN

20/4/1984

186061282

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

II

09/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

128

PHAN THANH HẢI

20/4/1970

181949895

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

09/03/2022

129

NGUYỄN QUANG CHIẾN

04/11/1982

182466934

Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ

II

30/03/2022

130

HOÀNG VĂN THÁI

05/4/1984

186145878

Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ

II

30/03/2022

131

PHẠM VĂN HẢI

21/11/1976

183063192

Giám sát công tác xây dựng công trình cầu, đường bộ

II

30/03/2022

132

ĐINH LÂM TÙNG

22/9/1987

186423916

Định giá xây dựng

III

30/03/2022

133

ĐẶNG VĂN TĂNG

10/10/1977

040077006169

Giám sát công trình phục vụ nông nghiệp & PTNT

III

30/03/2022

134

LÊ MINH GIÁP

04/8/1984

186154600

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp

II

30/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

135

DƯƠNG CHÍ THÀNH

11/4/1981

182521443

Giám sát thi công xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT

II

30/03/2022

136

NGUYỄN SỸ HÓA

04/5/1982

042082015641

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ, HTKT

III

30/03/2022

137

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

13/9/1982

040082015979

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

II

30/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

III

138

LÊ MẠNH CƯỜNG

15/3/1982

042082005847

Định giá xây dựng

III

30/03/2022

139

PHAN NGỌC TÚ

03/01/1983

182489145

Định giá xây dựng

III

30/03/2022

140

NGUYỄN THẾ ANH

26/9/1980

182314619

Định giá xây dựng

III

30/03/2022

141

NGUYỄN TÙNG LINH

30/12/1987

040087037613

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

30/03/2022

142

NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG

20/12/1988

040088003040

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

30/03/2022

Định giá xây dựng

III

143

NGUYỄN QUANG THẮNG

05/10/1983

040083009597

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

30/03/2022

144

NGUYỄN HỮU HÙNG

05/6/1986

040086028569

Định giá xây dựng

II

30/03/2022

145

HOÀNG HỮU HOÀN

09/03/1996

187612391

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị vào công trình

III

30/03/2022

146

ĐẶNG ĐÌNH THẾ

20/02/1995

187378200

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị vào công trình

III

30/03/2022

147

MAI ĐÌNH DÂN

09/01/1953

182107700

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

30/03/2022

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

148

VI VĂN SƠN

20/5/1984

040084001740

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Cầu, đường bộ

III

30/03/2022

149

BẠCH TRỌNG NAM

23/11/1988

040088002462

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, HTKT

III

30/03/2022

150

TRỊNH CÔNG QUANG

12/5/1992

040092002975

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, HTKT

III

30/03/2022

151

ĐINH VIẾT HÙNG

08/02/1975

040075012804

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

II

30/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

152

TRẦN THẾ NHÂN

22/01/1974

040074027597

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

II

30/03/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

153

TRẦN THỊ HOA

22/4/1982

186056348

Định giá xây dựng

II

30/03/2022

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, công nghiệp, HTKT

II

154

PHAN ĐÌNH CỪ

22/06/1991

183887256

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

30/03/2022

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

155

NGUYỄN TRUNG KIÊN

24/7/1992

040092012542

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

30/03/2022

156

ĐẶNG ĐÌNH AN

13/5/1994

040094008444

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

30/03/2022

157

NGUYỄN BÁ ĐẠT

20/9/1994

040094013706

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

30/03/2022

158

LÊ VĂN DUẨN

29/7/1992

040092025210

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

30/03/2022

159

TẠ VĂN HOÀI

12/11/1978

040078002241

Định giá xây dựng

II

30/03/2022

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và công nghiệp

II

160

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

11/11/1989

040189006755

Định giá xây dựng

III

30/03/2022

Quản lý dự án ĐTXD công trình Đường dây và TBA

III

161

BÀNH HỒNG QUÂN

03/10/1990

183707477

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Đường dây và TBA

III

30/03/2022

162

PHAN HỮU ƯỚC

10/5/1988

186401564

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng, công nghiệp, HTKT

III

30/03/2022

163

TRẦN MINH DƯƠNG

02/9/1983

040083033162

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng, công nghiệp, HTKT

II

25/04/2022

164

TRỊNH VĂN SƠN

20/02/1972

040072038067

Định giá xây dựng

II

25/04/2022

165

ĐÀM HOÀNG LONG

18/01/1981

182449778

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

III

25/04/2022

166

PHẠM HỒNG VINH

14/02/1980

182342756

Giám sát thi công xây dựng công trình: Thủy lợi

III

25/04/2022

167

ĐẶNG VĂN CÔNG

06/01/1996

187619465

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị vào công trình

III

25/04/2022

168

NGUYỄN NGỌC BẢO

08/6/1994

187388644

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Đường dây và TBA

III

25/04/2022

169

LÊ VĂN HƯNG

23/10/1989

186858009

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

25/04/2022

170

HOÀNG NGHĨA TUẤN

04/02/1991

040091019492

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp

II

25/04/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

171

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

20/12/1985

186193993

Giám sát thi công xây dựng công trình Dân dụng và công nghiệp, HTKT

III

25/04/2022

Quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và công nghiệp, HTKT

III

Định giá xây dựng

III

172

NGUYỄN TRIỀU ANH

05/4/1979

040079002501

Quản lý dự án ĐTXD công trình Cầu, đường bộ

II

25/04/2022

173

LÊ ANH TUẤN

23/11/1984

182487709

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

25/04/2022

Giám sát thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật

III

174

VÕ VĂN THANH

24/02/1986

186356071

Giám sát thi công xây dựng công trình: Cầu, đường bộ

III

25/04/2022

175

BÙI VĂN HÀO

10/02/1970

182470968

Quản lý dự án ĐTXD công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT

II

25/04/2022

176

NGUYỄN TUẤN THÀNH

19/5/1979

182182441

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp, HTKT

III

25/04/2022

Quản lý dự án ĐTXD công trình: Dân dụng và công nghiệp, HTKT

II

177

PHẠM THỊ NGỌC THUÝ

22/12/1988

186638679

Định giá xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT

III

25/04/2022

178

THÁI VĂN HÙNG

03/02/1971

181842139

Quản lý dự án ĐTXD công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT

II

25/04/2022

179

PHAN THẾ LỰC

17/7/1993

040093002396

Giám sát thi công xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT

III

25/04/2022

180

NGUYỄN XUÂN THẮNG

19/01/1975

186499760

Quản lý dự án ĐTXD công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT

III

25/04/2022

181

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

02/11/1985

186097954

Định giá xây dựng công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT

III

25/04/2022

182

HỒ VĂN HÙNG

20/9/1979

182269268

Giám sát thi công xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT

III

25/04/2022

183

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

15/10/1967

181763611

Quản lý dự án ĐTXD công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT

III

25/04/2022

184

BÙI VĂN HIỆU

05/5/1988

0400880241405

Giám sát thi công xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT

III

25/04/2022

185

TRẦN VĂN LÂM

13/09/1986

040086029021

Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp, HTKT

III

25/04/2022

186

LÊ ANH TÀI

10/6/1979

040079002505

Giám sát thi công xây dựng công trình Cầu, đường bộ

II

25/04/2022

187

NGUYỄN NHƯ HUY

10/02/1974

186540806

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT

II

25/04/2022

188

HỒ ANH TUẤN

14/01/1981

182316788

Thiết kế xây dựng công trình phục vụ NN&PTNT

II

25/04/2022

189